دروس مهارتهای مشرک

[maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%b3%db%8c/" text="ماندا سپاسی " ]   [maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b1/" text="زینب اصغرپور" ]   [maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/" text="ارزو محمودی " ]   [maxbutton...

اساتید طراحی کیف وکفش

[maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c/" text="حسنی صفار سفلایی" ]   [maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d8%aa/" text="مریم بیات" ]   [maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d9%82%d9%84%db%8c-%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a8/" text="زهرا جعفر قلی زه تاب" ]...

اساتید طراحی لباس وتکنولوژی دوخت

[maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c/" text="استاد معافی " ]   [maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b6%d9%8a%d8%ba%d9%85%d9%8a/" text="فاطمه ضیغمی" ]   [maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%82%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86/" text="صدیقه شکوفی مقیمیان" ]   [maxbutton...

اساتید امورفرهنگی وروابط عمومی

[maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/" text="احمد زارعی اسفندیاری" ] [maxbutton id="1" url="https://uast18.ir/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c/" text="امیرحسین شمشادی" ]