برگزاری وبینار زعفران

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی  اقدام به برگزاری وبینار زعفران با موضوعات مسائل اقتصاد زعفران، تغذیه زعفران پس از برداشت و فرآوری زعفران نموده...