ورود به سامانه آزمون متمرکز

***قابل توجه دانشجوياني كه در مانور آزمون متمركز شركت نكرده اند
جهت ورود به سامانه آزمون متمركز : نام كاربري آنها كد ملي و پسوردشان ١٢٣٤٥٦٧٨٩ مي باشد