نمره دروس غیر متمرکز

***دانشجویان گرامی توجه دقیق داشته باشید به غیر از نمرات آزمونهای متمرکزکلیه دروس باید ثبت نمره شده باشد.در صورتیکه نمره شما در دروس غیر متمرکز ثبت نشده،روز شنبه مورخ  1400/4/19 با آموزش تماس بگیرید.