نظرسنجی آزمون متمرکز

دانشجویان گرامی
پس از ورود به سامانه مانور آزمون متمرکز شرکت در نظرسنجی آزمون اجباری می باشد پر نکردن فرم نظرسنجی سامانه منجر به عدم شرکت در آزمون نهایی می گردد