محمد حسین علی مددی

محمد حسین علی مددی

روش تحقیق درآموزش های فرهنگی وهنری

بورس کالاهای فرهنگی و هنری

برنامه ریزی درسی راهنمایی،متوسطه و عالی

کارگاه ساخت فیلم های آموزشی-فرهنگی

برنامه ریزی درسی در فیلم های آموزشی

پژوهش عملیاتی1

مشتری مداری

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2

دیدگاهتان را بنویسید