قابل توجه دانشجویان دارای دروس کاربینی و کارورزی

قابل توجه دانشجویانی که درس کاربینی و کارورزی با استاد مبارکی و استاد ترکمان دارند:
زمان تحویل: روزهاي سه شنبه و پنج شنبه مورخ ٢٢ و ٢٤ تیرماه ساعت ٨:٣٠ الي ١٢ در مرکز آموزش به صورت حضوری انجام خواهد شد