قابل توجه دانشجویانی که آزمون متمرکز دارند:

جهت شركت در آزمون هاي متمركز وارد آدرس هاي الكترونيكي
https://exam-uast.ir
https://examuast.ir
شوند و حداكثر تا ١٥ دقيقه پس از شروع آزمون ، به دانشجويان اجازه داده مي شود وارد سامانه شوند.
چنانچه دانشجويان به هر دليلي نتوانند در آزمون نوبت اول شركت كنند ميتوانند در آزمون نوبت دوم كه سوالات آنها با نوبت اول متفاوت است شركت نمايند.
لازم به ذكر است براي ايندسته از دانشجويان آزمون ساعت ١٠:٣٠ در ساعت ١٣:٣٠ همان روز و آزمون ساعت ١٢ در ساعت ١٥ همان روز مجدد تكرار خواهد شد.
در پايان آزمون با تاييد اتمام آزمون توسط دانشجو (كليك بر دكمه پايان آزمون) آزمون خاتمه مي يابد.