درخواست مهمان

قابل توجه دانشجویان گرامی
امکان ثبت درخواست مهمان از تاریخ 1400/4/22 لغایت 1400/4/25 درسامانه هم آوا فعال می باشد.
ضمنا باتوجه به تقویم دانشگاه امکان تمدید مهلت میسر نمی باشد.