تاریخ تجدید نظر مجدد

قابل توجه دانشجویان گرامی تجدید نظر مجدد برای دانشجویان در روز سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ و رسیدگی به تجدید نظر دانشجویان توسط اساتید برای روزهای چهارشنبه و‌ پنجشنبه ۲3 و ۲۴ تیر ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.