اولین دوره انتخابات شورای دانشجویی

اطلاعیه شماره ٧

اسامی متقاضیان نامزدی تااین ساعت به شرح زیر است:

مهراور مبینا

یارمحمد فاطمه

موسويان فرزانه

فرجیان جیران رسول

عابد زهره

کریمیان فرد خالدی علی

غفاریان محمدجواد

زنگنه حامد

شیرمحمدزاده یعقوب

موسوی سیده سهیلا

صفی علویق سارا

📌سایر دانشجویان متقاضی می توانندتا پایان زمان باقیمانده نسبت به ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

شورای دانشجویی

دیدگاهتان را بنویسید