اولین دوره انتخابات شورای دانشجویی

اطلاعیه شماره۵

نحوه برگزاری جلسات شورا :

١)جلسات شورا حداکثر دو جلسه و حداقل یک جلسه در ماه خواهد بود.

٢)شرکت کلیه شورا در جلسات الزامی می باشد.

٣)در شرایط ویژه جلسات مجازی برگزار می شود.

۴)غیب در جلسات با اطلاع قبلیه اعضا مجاز است.

📌دانشجویان متقاضی از طریق لینک زیراقدام نمایند:

شورای دانشجویی

دیدگاهتان را بنویسید