اولین دوره انتخابات شورای دانشجویی

اطلاعیه شماره ۴

وظایف شورای دانشجویی:

١)همکاری با معاون دانشجوی ی دانشگاه برای ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه تصمیمات هیئت رئیسه.

٢)تدوین روشها، آیین نامه ها، مقررات و… در راستای برقراری جو تفاهم و دوستی میان دانشجویان.

٣)بالا بردن روحیه دانشجویی.

۴)تلطیف فضای دانشجویی در زمینه های امور دانشجویی به منظور پیشنهاد به شورای دانشگاه خواهد بود.

📌دانشجویان متقاضی از طریق لینک زیراقدام نمایند:

شورای دانشجویی

دیدگاهتان را بنویسید