اولین دوره انتخابات شورای دانشجویی

اطلاعیه شماره ١١

*اسامی نهایی نامزدهای اولین دوره انتخابات شورای دانشجویی:*

🖇*مقطع کاردانی:*

١-زنگنه حامد

٢-توفیقی مهری

٣-موسوی سیده سهیلا

۴-اصلانی مریم

۵-رزمجویان ایمان

۶-تقی پور فریبا

٧-مهراور مبینا

٨-شیرمحمدزاده یعقوب

٩-آقایی دوست سیده آمنه

١٠-فرجیان جیران رسول

١١-یارمحمد فاطمه

١٢-صفی علویق سارا

١٣-یوسفی مرتضی

١۴-جمالی حسین

🖇*مقطع کارشناسی:*

 ١-ارفعی رضا

٢-رضایی نژاد الهام

٣-مروتی شانجان علیرضا

۴-عابد زهره

 ۵-موسويان فرزانه

۶-کریمیان فرد خالدی

٧-کریمیان فردخالدی علی

📌 *جهت رای میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:*

شورای دانشجویی

دیدگاهتان را بنویسید