انتخاب واحد ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان گرامی

در ترم تابستان دانشجو اگر در زمان مقرر در صفحه انتخاب واحد وارد نشود و اقدام به انتخاب واحد ننماید، امکان انتخاب واحد برای همکاران در زمان دسترسی مرکز وجود نخواهد داشت.

موفق باشید