اطلاعیه شرکت در آزمون متمرکز

قابل توجه دانشجویان دارای آزمون متمرکز
جهت شرکت در آزمون متمرکز میبایست در مانور اجباری آزمون از روز یکشنبه مورخ 06/04/1400 لغایت روز چهارشنبه مورخ 09/04/1400 به آدرس های الکترونیکی https://examuast.ir و https://exam-uast.it وارد شوید.
بنا به دستور ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی، عدم شرکت در آزمون مانور مانع از شرکت در آزمون های اصلی امتحان های متمرکز خواهد شد.