اساتید رشته روابط عمومی

مدیران گروه:شهرزاداولاددمشقی

 آرزو محمودی   آرش پژنگ   احسان پویافر   احمد زارعی اسفندیاری   اميرحسين شمشادي   حبیب اله شاهرکنی   خدیجه رحمان نیا   رامتین رضایی   روح اله علیا   زهرا محمودابادی   سمیه محمدنژاد   شبنم بوستانچی   عبدالحسین پیشان   علی رشیدی   علیرضا خسروی فسائی   علیرضا عباسی   محسن رستمی   محمد حسین علی مددی   مریم فخری   مهناز آزاد   میرسیاوش اجلالی   نازنین محمدوند گلوجه   نفیسه زارع کهن   یاسر شیخویسی