دروس ارائه شده كارشناسي حرفه اي مهر ماه 97

 

دروس ارائه شده كارشناسي حرفه اي مهر ماه 97

رديف

رشته

ورودي

نام درس

1

حقوق قضايي-باپيش

961

تفسير موضوعي قرآن- متون حقوقي 2- حقوق مدني 7-حقوق جزاي اختصاصي 2 -
حقوق تجارت 3-ادله اثبات دعوي كيفري- اجراي احكام كيفري- حقوق ثبت- جرايم اقتصادي

2

حقوق قضايي-بدون پيش

961

متون حقوقي 2- حقوق مدني 7-حقوق جزاي اختصاصي 2 -
حقوق تجارت 3-ادله اثبات دعوي كيفري- اجراي احكام كيفري- حقوق ثبت- جرايم اقتصادي

3

حسابداري خدمات فرهنگي-با پيش

961

زبان تخصصي 2- اقتصاد و فرهنگ-مباني مديريت سرمايه گذاري- حسابداري خدمات فرهنگي 2-
حسابداري بهاي تمام شده1 -مهارتهاي مسئله يابي و تصميم گيري-
كاربرد نرم افراز حسابداري پيشرفته-بورس كالاهاي فرهنگي- پروژه-روش تحقيق در حسابداري

4

حسابداري خدمات فرهنگي-بدون پيش

961

زبان تخصصي 2- اقتصاد و فرهنگ-مباني مديريت سرمايه گذاري- حسابداري خدمات فرهنگي 2-
حسابداري بهاي تمام شده -مهارتهاي مسئله يابي و تصميم گيري-تربيت بدني
كاربرد نرم افراز حسابداري پيشرفته-بورس كالاهاي فرهنگي- پروژه-روش تحقيق در حسابداري

5

حسابداري خدمات فرهنگي-با پيش

952

زبان تخصصي 2-اقتصاد و فرهنگ- كارورزي 2- حسابداري بهاي تمام شده تخصصي 2-پروژه
تجزيه و تحليل طراحي سيستم- مهارتهاي مسئله يابي- بورس كالاهاي فرهنگي-بازار و پول و سرمايه

6

حسابداري خدمات فرهنگي-بدون پيش

952

زبان تخصصي 2-اقتصاد و فرهنگ- كارورزي 2- حسابداري بهاي تمام شده تخصصي 2-پروژه
تجزيه و تحليل طراحي سيستم-بازار و پول و سرمايه

7

حسابداري مالي-با پيش

952

تجزيه و تحليل طراحي سيستم - تجارت الكترونيك-حسابداري مالي پيشرفته 2- مباحث جاري در حسابداري مالي-
كاربرد استانداردهاي حسابداري- زبان تخصصي مالي 2- حسابداري تلفيقي-بازار پول و سرمايه-كارورزي2

8

حسابداري مالي-بدون پيش

952

تجزيه و تحليل طراحي سيستم - تجارت الكترونيك-حسابداري مالي پيشرفته 2- مباحث جاري در حسابداري مالي-
كاربرد استانداردهاي حسابداري- زبان تخصصي مالي 2- حسابداري تلفيقي-كارورزي2

9

تكنولوژي آموزشي

961

مديريت مراكز سازمانهاي فرهنگي- برنامه ريزي درسي راهنمايي، متوسط و عالي-برنامه ريزي درسي ،آموزشي و
مهارتي-اصول طراحي طراحي صفحات وب آموزشي-بازايابي محصولات فرهنگي و هنري-
بررسي تحليل محتوي برنامه ها و رسانه آموزشي-شيوه هاي ارزيابي و ارزشيابي رسانه هاي آموزشي-تاريخ تمدن

10

روابط عمومي-امور رسانه

962

تاريخ و تمدن اسلامي-برگزاري جشنواره ،سمينارها و نمايشگاهها-سواد هنري-شبكه هاي اجتماعي-
مديريت مراكز و سازمانهاي فرهنگي-ارتباطاتات بين الملل- مقاله و گزارش نويسي- پوشش خبري- كارگاه عكاسي

11

روابط عمومي-امور رسانه-با پيش

961

تفسير موضوعي قرآن-مديريت مراكز و سازمانهاي فرهنگي-كارگاه عكاسي- زبان تخصصي-اقتصاد و رسانه-
روزنامه نگاري نوين-پوشش خبري-انديشه اسلامي 2-اصول و فنون مصاحبه

12

روابط عمومي-امور رسانه-بدون پيش

961

تفسير موضوعي قرآن-مديريت مراكز و سازمانهاي فرهنگي-كارگاه عكاسي- زبان تخصصي-اقتصاد و رسانه-
روزنامه نگاري نوين-پوشش خبري-اصول و فنون مصاحبه

13

روابط عمومي-افكارسنجي

952

تفسير موضوعي قرآن-مديريت مراكز وسازمانهاي فرهنگي-كارگاه عكاسي و فيلم برداري-زبان تخصصي-
قوانين و مقررات در روابط عمومي-پژوهشهاي اينترنتي-تربيت بدني- كارورزي

14

امور فرهنگي -امور همايشها

952

تربيت بدني-زبان تخصصي- قوانين و مقررات در حوزه فرهنگ-كاربرد وسايل سمعي و بصري-
طراحي دكور و غرفه آرايي-مديريت مراسم و تشريفات-كارورزي2

15

امور فرهنگي -برنامه ريزي فرهنگي

962

تاريخ و تمدن اسلامي-سواد هنري-اقتصاد و فرهنگ-شبكه هاي اجتماعي-صنايع فرهنگي-
گزارش نويسي-قوانين و مقررات در حوزه فرهنگ- آسيب شناشي فرهنگي و اجتماعي

16

امور فرهنگي -برنامه ريزي فرهنگي

961

گزارش نويسي-تغييرات اجتماعي و فرهنگي -برنامه ريزي فرهنگي-خانواده و فرهنگ-شبكه هاي اجتماعي-
قوانين ومقررات در حوزه فرهنگ-دولت و برنامه فرهنگي-تربيت بدني

17

مترجمي همزمان انگليسي-

962

اصول نگارش-مكاتبات- تحليل مقابله اي-فرهنگ ملل-كاربرد موضوعي اصطلاحات در ترجمه-
ترجمه همزمان فارسي به انگليسي- ترجمه همزمان انگليسي به فارسي-آواشناسي متداول-
مديريت مراكز و سازمانهاي فرهنگي -خواندن و درك متون پيشرفته-انديشه اسلامي 2

18

مترجمي همزمان انگليسي-

961

كاربرد موضوعي عبارت در ترجمه- ترجمه همزمان امور ادبي و هنري- ترجمه همزمان امور ديني و آييني-
ترجمه همزمان امور گردشگري و تشريفات-ترجمه همزمان امور ورزشي-ترجمه همزمان امور فرهنگي و اجتماعي-
ترجمه همزمان امور صنعتي و فيزيكي- مديريت مراكز و سازمانهاي فرهنگي

19

معماري داخلي

962

عناصر مولار و پيش ساخته-انسان و طبيعت،ارگونومي-تاريخ مبلمان- هنرهاي سنتي ايران-طرح معماري 1-
اصول نقاشي ديواري-مديريت مراكز و سازمانهاي هنري-تربيت بدني-انديشه2-تاريخو تمدن اسلامي

20

معماري داخلي

961

جامعه معماري- عناصر مولار پيش ساخته-انسان ،طبيعت،و ارگونومي- تاريخ مبلمان-هنرهاي سنتي ايران-
طراحي معماري2-اصول نقاشي ديواري- مديريت و مراكز هنري-تفسير موضوعي قرآن-تربيت بدني

21

معماري داخلي-با پيش

952

تربيت بدني- طراحي فضاي تجاري و اداري- طراحي فضاي مذهبي و فرهنگي- طراحي فضاي داخلي و آموزشي-
طراحي فضاي داخلي بهداشتي و درماني-طراحي فضاي داخلي و ورزشي- متر وبرآورد- تنظيم شرايط محيطي-كاوروزي2

22

معماري داخلي-بدون پيش

952

تربيت بدني- طراحي فضاي تجاري و اداري- طراحي فضاي مذهبي و فرهنگي- طراحي فضاي داخلي و آموزشي-
طراحي فضاي داخلي بهداشتي و درماني-طراحي فضاي داخلي و ورزشي- كاوروزي2

 

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  : ميدان انقلاب- ابتدای خيابان آزادي -بعد از جمالزاده- خيابان والعصر -كوجه شهید بزمه-ساختمان شهید باکری- پلاک20

 شماره تلفن:66426827-66426858