تاريخ تحويل کارورزی دانشجويان به اساتيد مربوطه (نيمسال تابستان 97-96)

 

نام استاد

درس

روز و ساعت تحویل كلاس جهت ارائه فرمهای تکمیل شده   کارورزی

خانم آذر آیین (آقای آقامحمد آقای علیزاده)

کارورزی -پروژه

روز چهارشنبه مورخ 7/6/97ساعت 15 کلاس 4

آقای دکتر عباسی

کارورزی

روز چهارشنبه مورخ7/6/97ساعت16 کلاس 4

خانم مطهری (خانم فخری -خانم اولاد دمشقی خانم باغانی خانم محمدوند خانم بوستانچی-خانم یوسفی خانم محمود آبادی )

کارورزی

روز سه شنبه مورخ30/5/97ساعت 10کلاس 2

آقای دکتر افراسیاب (آقای علیزاده آقای همایونی آقای شیرزاد آقای محبی )

کارورزی

روز چهارشنبه مورخ 7/6/97ساعت 10کلاس 4

آقای دکتر رستمی (آقای میرزایی پور آقای خسروی-آقای رضایی )

کارورزی

روز سه شنبه مورخ 30/5/97ساعت 8کلاس 2

خانم قربانی (خانم خانساری آقای خدیش

کارورزی

روز سه شنبه مورخ 30/5/97ساعت 10کلاس 3

خانم عبدی (خانم اذان گو )

کارورزی

روز جهارشنبه مورخ 7/6/97ساعت 16 کلاس 3

آقای بختیاری (آقای امیری خانم زمانی آقای یوسفی خانم عصاری آقای معصومی )

کارورزی

روز چهارشنبه مورخ 7/6/97ساعت 10کلاس 8

خانم کوه کن (آقای زارعی )

کارورزی

روز یکشنبه مورخ 4/6/97ساعت 16کلاس 4

خانم صفاری

کارورزی

روز سه شنبه مورخ 30/5/97ساعت 11کلاس 1

خانم زارع

کارورزی

روز چهارشنبه مورخ 7/6/97ساعت 10کلاس 3

آقای محمدزاده (آقای حسین پور آقای نقدی )

کارورزی

روز یکشنبه مورخ 4/6/97ساعت 17کلاس 4

خانم طاهران پور (خانم کلهر خانم ضرغام )

کارورزی

روز پنجشنبه مورخ 1/6/97 ساعت 8.30کلاس 1

 

 

حضور شخص دانشجو در ساعت اعلام شده الزامی است ومی بایست شخصا فرمهای کارورزی را به استاد مربوطه تحویل دهند در صورت غیبت دانشجو در روز وساعت اعلام شده دانشگاه واستاد مسئولیتی در خصوص نمره درس کارورزی و پروژه بر عهده ندارد

 

واحد آموزش

18/5/97

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  : ميدان انقلاب- ابتدای خيابان آزادي -بعد از جمالزاده- خيابان والعصر -كوجه شهید بزمه-ساختمان شهید باکری- پلاک20

 شماره تلفن:66426827-66426858