رشته مترجمي نوار و فيلم

ساختار دروس رشته مترجمي نوار و فيلم

 

رديف

نام پودمان

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

1

پودمان پايه

آواشناسي زبان انگليسي

2

*

خواندن و درك مفاهيم پايه

2

*

دستور زبان 1

2

*

آزمايشگاه زبان 1

2

*

گفت و شنود پايه

2

*

2

خواندن و درك مفاهيم

خواندن و درك مفاهيم 1

2

خواندن و درك مفاهيم پايه

خواندن و درك مفاهيم 2

2

خواندن و درك مفاهيم 1

دستور زبان 2

2

دستور زبان 1

واژه شناسي

2

دستور زبان 1

زبان شناسي انگليسي

2

*

3

مكالمه

گفت و شنود 1

2

گفت و شنود پايه

گفت و شنود 2

2

گفت و شنود 1

مكالمه موضوعي

2

گفت و شنود پايه

آزمايشگاه زبان 2

2

آزمايشگاه زبان 1

4

اصول نگارش و ترجمه

اصول نگارش زبان انگليسي

2

دستور زبان 1

اصول ترجمه

2

دستور زبان 1

بررسي مقابله اي و ساخت جمله

2

*

ترجمه متون عمومي ساده

2

اصول نگارش زبان انگليسي و اصول ترجمه

كاربرد اصلاحات در ترجمه

2

اصول نگارش زبان انگليسي و اصول ترجمه

5

ترجمه شفاهي و نوار و فيلم

ترجمه شفاهي فيلم ( انگليسي به فارسي )

3

ترجمه متون عمومي ساده و گفت و شنود 2

ترجمه شفاهي فيلم ( فارسي به انگليسي )

2

ترجمه شفاهي فيلم

ترجمه شفاهي نوار ( انگليسي به فارسي )

3

ترجمه متون عمومي ساده و گفت و شنود 2

ترجمه شفاهي نوار ( فارسي به انگليسي )

2

ترجمه شفاهي نوار

6

ترجمه كتبي نوار و فيلم

ترجمه كتبي فيلم ( انگليسي به فارسي )

3

ترجمه متون عمومي ساده

ترجمه كتبي فيلم ( فارسي به انگليسي )

2

ترجمه كتبي فيلم

ترجمه كتبي نوار ( انگليسي به فارسي )

3

ترجمه متون عمومي ساده

ترجمه كتبي نوار ( فارسي به انگليسي )

2

ترجمه كتبي نوار

7

 

كارآموزي

2

*

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  : ميدان انقلاب- ابتدای خيابان آزادي -بعد از جمالزاده- خيابان والعصر -كوجه شهید بزمه-ساختمان شهید باکری- پلاک20

 شماره تلفن:66426827-66426858