رشته روابط عمومي

مشخصات پودمانهاي برنامه کارداني ناپيوسته علمي-کاربردي روابط عمومي به روش پودماني

رديف

 

نام پودمان

 

                      نام درس

تعداد

واحد

            ساعت

    

          پيش نياز

پودما ن

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

1

مباني علوم اجتماعي

مباني جامعه شناسي

مباني حقوق و قانون اسا سي

ارتباطات انساني

روان شناسي عمومي

كلييات اقتصاد

2

2

2

2

2

32

32

32

32

32

-

-

-

-

-

32

32

32

32

32

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

 

 

-------

2

مباني ارتباط

عمومي

مباني ارتباط جمعي

اصول روابط عمومي

شيو ه نگارش در روابط عمومي

مباني رايانه و كاربرد آن

2

2

2

2

16

16

16

16

 

32

32

32

48

 

48

48

48

64

 

مباني جامعه شناسي

ارتباطات انساني ومباني ارتباط جمعي

زبان فارسي

-----------

 

مباني علوم اجتماعي

3

 

مطالعات اجتماعي

جمع آوري و پردازش اطلاعات

مردم شناسي

روش تحقيق

روان شناسي اجتماعي

خواندن واژگان و دستور زبان انگليسي پايه

 

2

2

2

2

2

16

32

32

32

32

32

-

32

-

-

48

32

64

32

32

 

--------------

--------------

--------------

روان شناسي عمومي

زبان خارجه عمومي

مباني

علوم

اجتماعي

4

 

ارتباط با رسانه و

تكنيكهاي آن

اصول خبر نويسي

اصول و فنون مصاحبه

ارتباط با رسانه

افكار رسانه

مباني هنر و تصوير و تبليغ

كاربرد وسايل سمعي بصري

2

2

2

2

2

2

16

16

32

16

16

16

32

32

-

48

32

48

48

48

32

64

48

64

شيوه نگارش در روابط عمومي

اصول خبر نويسي

مباني ارتباط جمعي

روش تحقيق

مباني جامعه شناسي و مباني ارتباط جمعي

-------------

اصول روابط عمومي و

مطالعات

اجتماعي

5

تكنيكهاي

روابط

عمومي

انتشارات در روابط عمومي

اصول و فنون تبليغات

ارتباطات تصويري

تشريفات

خواندن  واژگان و دستور زبان انگليسي متوسط

2

2

2

2

2

16

16

16

16

32

 

32

32

32

32

-

48

48

48

48

32

مباني هنر و تصوير و تبليغ

مباني هنر و تصوير و تبليغ

ارتباط جمعي و مباني هنر تصوير

---------

خواندن واژگان و دستور زبان انگليسي پايه

ارتباط

با رسانه

و تكنيك هاي آن

 

6

سرپرستي

اصول سرپرستي روابط عمومي

حقوق ارتباطات جمعي

اصول تكنولوژي هاي نوين ارطباطي

خواندن واژگان و دستور زبان انگليسي پيشرفته

2

2

2

2

 

32

32

16

32

-

-

32

-

32

32

48

32

 

اصول روابط عمومي

مباني حقوق و قانون اساسي

مباني ارتباط جمعي

خواندن واژگان و دستور زبان انگليسي متوسطه

تكنيكهاي

روابط عمومي

7

كارورزي

 

كارورزي1

كارورزي2

 

1

1

-

-

120

120

 

120

120

-

-

سرپرستي در روابط عمومي

 

ورود کاربران

 

 ساعت کار اداري واحد آموزش

روزهای شنبه تا چهارشنبه 16:30-8:30

روزهای پنج شنبه 12:00-8:00

  

تماس با مرکز

آدرس  : ميدان انقلاب- ابتدای خيابان آزادي -بعد از جمالزاده- خيابان والعصر -كوجه شهید بزمه-ساختمان شهید باکری- پلاک20

 شماره تلفن:66426827-66426858